مدیریت عامل

دکتر جعفر سجودی

تلفن داخلی : 205

آدرس ایمیل : dr.sojoudi@soha-jissa.com