مدیر مالی

رسول حقی بورستان

تلفن داخلی : 214

آدرس ایمیل : r.haghi@soha-jissa.com