مدیر تولید

دکتر سیدمومن حجازی‌کجوری

تلفن داخلی : 217

آدرس ایمیل : m.hejazi@soha-jissa.com